Kalite, Çevre ve Ödüller

Kalite

AB'ye Uygunluk Akreditasyonu

Tank Kontrol Birimi TÜRKAK Tarafından B Tipi Muayene Kuruluşu Olarak Akredite Edildi.

Teknik Departman bünyesinde bulunan Tank Kontrol ve Bakım Birimi 28 Temmuz 2004 tarihinde Türkiye Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından "B Tipi Muayene Kuruluşu" olarak akredite edilmiştir. İpragaz, TÜRKAK tarafından "TS EN / IEC 17020:2005 Çeşitli Tipteki Muayene Kuruluşlarının Çalıştırılmaları için Gerekli Kriterler" standardına göre sektöründe ilk akredite edilen
"B Tipi Muayene Kuruluşu" olarak yine bir ilke imza atmıştır.

İpragaz, TÜRKAK tarafından verilen akreditasyona dayanarak mülkiyetinde bulunan LPG stoklama tanklarının periyodik basınç testlerinin belgelendirilmesini yapmaktadır.

İpragaz Türkiye'de LPG sektöründe bu kriterleri sağlayan ilk ve tek kuruluş olarak, sektörel liderliğini bir kez daha ortaya koymuştur.

Entegre Yönetim Sistemi

ISO 14001:2015

Çevre Yönetim Sistemi


Çevre Yönetim Sistemi

İpragaz A.Ş.'nin faaliyet alanı, çevre dostu bir enerji kaynağı olduğu kanıtlanmış olan LPG'nin dağıtımıdır. Bu işlevi yerine getirirken yasalara, çevreye, ahlaki ve insani değerlere saygılı, örnek bir şirket olma ufkuna yönelik şekilde çalışır.

İnsanların enerji ihtiyaçlarının en güvenli ve kesintisiz olarak karşılanması için çevreci bir ürünü işlemek durumunda olan tüm tesislerimizin de çevre dostu özellikler taşıması vazgeçilmez bir prensiptir.

Ufkumuzdan kaynaklanan bu çevre politikamız doğrultusunda, "Temiz Çevre" ilkesine uyacağımızı taahhüt ediyoruz.ISO 9001:2015

Kalite Yönetim Sistemi

Kalite Yönetim Sistemi

İpragaz, BBS A.Ş. tarafından Şubat 2018'de yapılan belgelendirme denetimi sonucunda ISO 9001:2015 sertifikasını almaya hak kazanmıştır. 1999 yılında bu yana ISO 9001 sertifikasına sahip olan İpragaz, tüm faaliyetlerinin odağına müşterilerini koymakta ve risk temelli düşünme içeren proses yaklaşımı ile ürün/hizmetlerini sürekli olarak geliştirmek için çalışmaktadır. İpragaz; ISO 9001:2015 standardının yanı sıra, EFQM Mükemmellik Modelini de kendisine rehber olarak kabul etmekte ve bu yönde kendisini geliştirmektedir.

OHSAS 18001:2008

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (ISG.Y.S)

OHSAS 18001:2008

Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının sağlanması yasal gerekliliğin ötesinde çalışanların mutluluğu ve motivasyon açısından önemlidir. Sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının sürekliliğinin sağlanması iş performansının yükselmesine ve verimliliğinin artmasına neden olacaktır. Bu açıdan sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının oluşturulması, sürdürülmesi, ve sürekli iyileştirilmesinin sağlanması kuruluşlar için önemlidir. Bunun gerçekleştirilmesi ve konuya sistematik yaklaşımın sağlanması için Ohsas 18001 şartnamesine göre yapılan belgelendirme ve kurulan sistem; İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi olarak adlandırılır. Tehlikelerin tanımlaması, Risk değerlendirmesi, Risklerinin kontrol edilmesi, Yasal mevzuatlara uyum, Yapı ve sorumluluklar, İşletme kontrolü, Acil Durum Hazırlığı ve performansın ölçülmesi, izlenmesi ve iyileştirilmesini sağlamak için, İSG (iş sağlığı ve güvenliği) yönetim sistemi kurulması şartlarını kapsar. TS 18001, Türkiye'de 2001 tarihinde standart olarak yayımlanmıştır.

Ohsas 18001 sağlık ve güvenlik yükümlülüklerini etkili bir şekilde karşılayabilmesine yardımcı olmak için gerek ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemine ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemine ve gerekse ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) gerekleri ile uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır.

Öncelikle Yarımca ve Dörtyol tesislerinde Alman TUV Nord tarafından 2002 yılında yurtdışı denetime tabi tutularak yine Alman TÜV CERT yönetim sistemine göre belgelendirilmiştir. Bu kapsamda, Avrupa'da ve Türkiye'de Enerji sektöründe İLK Ohsas belgesi alan firma olmuştur. OHSAS belgemiz, 2009 yılında TÜV AVUSTURYA tarafından 2007 revizyonuna göre tüm dolum tesislerimizi kapsayacak şekilde genişletilmiştir.

Pi Belgesi

Pi Belgesi

Avrupa Birliği sınırları içersinde üretilen tüm LPG tüpleri, taşınabilir basınçlı kaplar yönetmeliğine (99/36/AT) göre üretilmelidir. Bu yönetmelik, Ülkemizde 01.07.2003 tarihinden itibaren yürürlüktedir.

Bu yönetmeliğe göre imal edilen tüplerin plaketlerine, Pi işareti ve onaylanmış kuruluş numarası vurulur. Bu işaretleme, tüpün ilgili yönetmeliğe ve gereken tüm güvenlik kurallarına uygun olarak tasarlanıp, imal edildiğini gösterir.

01.07.2003 tarihinden sonra, üzerinde p işareti ve onaylanmış kuruluş numarası bulunmayan tüpleri piyasaya sunan şirketler, ağır para cezalarına çarptırılırlar.

İpragaz tüpleri, EVAS - Ev Aletleri Sanati Ltd. Şti. tarafından üretilmekte ve Pi markası ile işaretlenmektedir.TSE Yeterlilik Belgeleri

TSE Yeterlilik Belgeleri

Türkiye'ye içinde yayılmış LPG dolum tesisleri ve Stoklama Terminalleri TSE'nin TS 1445, TS 1446, TS 1449 standardlarına göre yeterlilik belgelerine sahiptir.

FEMA Afet ve Acil Durum Yönetimi

FEMA Afet ve Acil Durum Yönetimi

İpragaz, büyük yıkımlara sebep olan her çeşit doğal afet ve tehlikelerin etkisini en aza indirmek ve iş sürekliliğini sağlamak amacıyla yürüttüğü "Afet Yönetimi ve Acil Durum Planları" çalışmalarını, uluslararası FEMA (ABD Afet Kurumu) kriterlerine uygun bir şekilde yerine getirmiş ve İTÜ Afet Merkezi tarafından belgelendirmiştir.Teknik Eğitim ve Yangın Güvenlik Eğitimleri

İpragaz LPG'nin stoklaması, dolumu, taşınması, kullanımı, otogaz ve dökmegaz uygulamaları, peryodik bakım ve muayene ile ilgili kendi teknik personeline verdiği teknik emniyet ve yangın güvenlik eğitimlerinin yanısıra 1998 yılında Yarımca tesisinde kurduğu "eğitim merkezi" ile sektöründe kendi personeli dışındaki kamu ve özel kurumlara da eğitim veren ilk firma olmuştur. Her yıl yaklaşık 3000 kişiye LPG yangınlarına müdahale konusunda teorik ve pratik eğitim vermektedir.